בתי"ס ירוקים

בתי ספר ירוקים:                                                                                                           מסגרת ההסמכה לבית ספר ירוק
תהליך ההסמכה מתבצע באמצעות מנגנון קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות, שמפרסם המשרד להגנת הסביבה, ובמסגרתו יכול בית ספר לקבל בסיום תהליך ההסמכה תמיכה כספית. ההנחיה והובלת התהליך נעשית על ידי מורי בית הספר בסיוע רכזי חינוך סביבתי ברשויות המקומיות, איגודי הערים והיחידות הסביבתיות וארגונים ירוקים העוסקים בחינוך.
בשלב הראשון, נדרשת הנהלת בית הספר, בשיתוף עם מועצת התלמידים וההורים, להחליט על מחויבותם לנושא. בהמשך יערוך בית הספר מיפוי והערכה של מצבו העכשווי בתחום החינוך הסביבתי. ההערכה תהיה הן כמותית והן איכותית. להשלמת תמונת המצב, יגובשו בבית הספר מדדים סביבתיים אחדים שאותם מעוניינים לשפר וליישם בתרבות הבית ספרית, ועל בסיס זה תיבנה.

תוכנית הפעולה של בית הספר שתתייחס לששת התחומים הבאים:
1.
תוכנית לימודים - נושאי איכות הסביבה ומושגים סביבתיים ייכללו בתוכנית הלימודים של בית הספר, בתחומי דעת שונים, בהיקף של 30 שעות לימוד שנתיות, לשלוש שכבות לימוד בבית הספר היסודי. בבית הספר העל-יסודי נדרשים לימודי סביבה בהיקף של 10 שעות שנתיות למחצית מתלמידי בית הספר.
2. תוכנית פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר הכוללת שימוש מושכל במשאבים, טיפול בתשתיות ופעולות  בתחום חינוך והתנהגות מול התלמידים, הסגל וההורים.
3. תוכנית לנראות ירוקה בבית הספר הכוללת שילוט, לוחות קיר, אתר אינטרנט.
4. מעורבות קהילתית - לפחות שכבה אחת נדרשת לבצע פרויקט של עשייה מתמשכת למען הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי
5. הנהגה ירוקה - המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה, אשר תקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Education/GreenAshool/Pages/GreenSchool.aspx
6. תוכנית להכשרת מורים בנושאי סביבה וקיימות בהיקף של ארבעה מפגשים.
בסיום התהליך נדרש בית הספר להציג בפני ועדת השיפוט את עמידתו בקריטריונים הנדרשים, ובתום תהליך השיפוט מקבל בית הספר את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק.


קריטריונים להסמכת בתי ספר ירוקים מתמידים 

בית ספר ירוק מתמיד נדרש לעמוד בקריטריונים רחבים יותר: עליו לעמוד בכל הקריטריונים במשך שנתיים לפחות, להפחית צריכה בכל המשאבים שהוגדרו ולהרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר. כלומר, החינוך הסביבתי בבית הספר מתמשך ומהווה חלק חשוב בשיח הבית ספרי והקהילתי.
הקריטריונים הנוספים החלים עליו:
1. לימודים עיוניים בנושאי סביבה בהיקף של לפחות 30 שעות שנתיות, לכל תלמידי בית הספר (6 שכבות בבית ספר יסודי, ו - 3 שכבות בבית ספר על-יסודי).
2. פרויקט סביבתי-קהילתי מתמשך שיבוצע על ידי 2 שכבות לפחות בבית הספר. הכוונה לפרויקט אחד המתבצע בהרחבה על ידי 2 שכבות, או 2 פרויקטים שמתבצעים על ידי כל שכבה בנפרד.
3. שימוש מושכל במשאבים בכל ההיבטים הסביבתיים הבאים: חסכון בחשמל, חסכון במים, חסכון בנייר , הפחתת יצור פסולת והגברת המיחזור

תוצרים נוספים של תהליך ההסמכה
1. שיפור האווירה בבית הספר והפחתת אלימות
2. עליה ברמת ההישגים הלימודיים בקרב התלמידים
3. יצירת זיקה בין התלמיד למקום מגוריו
4. צמצום כמויות הפסולת והלכלוך בבית הספר
5. הפחתה משמעותית בחשבונות המים והחשמל
6. רווחים כספיים מיידים מחוק הפיקדון ואיסוף חומרי פסולת
7. הגברת המודעות הסביבתית
8. השגת פרסום מקומי נרחב למוסד
9. יצירת קשרים עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם
10. סיוע כספי של המשרד להגנת הסביבה ליצירת התשתית והכשרת המורים בבית הספר